Course Content
การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10. หรือ 100 หรือ 1,000 ในทศนิยม
การเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็น จำนวนนับและตัวส่วนไม่เป็น ตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 แต่มีจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษ และตัวส่วนได้ลงตัว ทำให้เศษส่วน จำนวนใหม่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ ของ 10 100 หรือ 1000 สามารถ เขียนในรูปทศนิยมได้ โดยนำจำนวน นับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เพื่อให้ได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 100 หรือ 1,000
0/2
การหาค่าประมาณ
0/1
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
0/1
การคูณทศนิยมกับทศนิยม
0/1
การหารทศนิยม
0/1
ทศนิยมกับการวัด
0/1
ทศนิยม
About Lesson

การประมาณค่าใกล้เคียงกับจำนวนเต็มสิบ

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ

การประมาณ

การประมาณ   เป็นการบอกขนาด  จำนวน  หรือปริมาณ  ที่ไม่ต้องการละเอียดถี่ถ้วน  เป็นเพียงการคาดคะเนจำนวนหรือปริมาณด้วยสายตาเท่านั้น  ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัด  เครื่องคำนวณ  หรือการนับแต่อย่างใด

    เช่นถ้าเราอยากทราบว่ามีไก่กี่ตัวในเล้า   มีมะนาวกี่ลูกอยู่ในตะกร้า   หากเราต้องการรายละเอียดเราจำเป็นจะต้องเอาออกมานับดู   แต่หากเวลามีจำกัดหรือ ไม่ต้องการละเอียดมากนักเราก็  ใช้สายตากะเอาแล้วบอกจำนวนคร่าว ๆว่ามีมากน้อยเพียงใด

การบอกจำนวนใด ๆ โดยวิธีการประมาณค่า นั้นเรามักนิยมบอกเป็นจำนวนใกล้เคียงจำนวนเต็มเช่น จำนวนสิบ   จำนวนเต็มร้อย   จำนวนเต็มพัน จำนวนเต็มหมื่น  จำนวนเต็มแสน   จำนวนเต็มล้าน  ฯลฯ  เป็นต้น

การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ

จำนวนเต็มสิบหมายถึงจำนวนที่หลักหน่วยของเลข 2 หลักลงท้ายด้วยเลข  0  เช่น  10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 80  และ 90  การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบนั้น  วิธีคิด ให้เราดูจำนวนนั้น ๆ เฉพาะหลักหน่วยและหลักสิบเท่านั้นจะไม่ดู เลขหลักอื่นประกอบ

หรือการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนใด ๆ  เราทำได้อีกโดยให้พิจาณาจากจำนวนนั้นเฉพาะในเลขหลักหน่วยเท่านั้น   ก็โดยการพิจาณาดังนี้

               1.  ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยมีค่าต่ำกว่า  5   ให้เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มสิบน้อยกว่าเลขจำนวนนั้น  เช่น 324   หลักหน่วยของเลขจำนวนนี้คือ  4  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า   5  ให้เราประมาณค่าจำนวนเต็มสิบของจำนวนนี้คือ  320

               2.   ถ้าหลักหน่วยของเลขจำนวนนั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  5     ให้เราประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบมากกว่าเลขจำนวนนั้น  เช่น  527  หลักหน่วยของเลขจำนวนนี้คือ  7  เราก็สามารถประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของเลขจำนวนนี้คือ  530     หรือ   625   หลักหน่วยของจำนวน  625  คือเลข   5    เราจะประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ  625  ได้คือ 630  เป็นต้น

       การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย

การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย  

             จำนวนเต็มร้อยหมายถึงจำนวนที่มีหลักหน่วย   หลักสิบ ของเลข 3หลักเป็นเลข  0  เช่น  100 , 200 , 300 , 400, 500 , 600 , 700,  800  และ 900  การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยนั้น  วิธีคิด ให้เราดูจำนวนนั้น ๆ เฉพาะหลักหน่วย  หลักสิบ  และหลักร้อยเท่านั้นจะไม่ดู เลขหลักอื่นประกอบ    เช่น  1,440  เราจะดูเฉพาะเลข  440  เท่านั้นว่าอยู่ใกล้จำนวนเต็มร้อยใด  ระหว่างจำนวน  400  กับ  500    จำนวนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือ  400   จึงประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ  1,440   คือ  1,400 

0% Complete