Course Content
การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10. หรือ 100 หรือ 1,000 ในทศนิยม
การเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็น จำนวนนับและตัวส่วนไม่เป็น ตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 แต่มีจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษ และตัวส่วนได้ลงตัว ทำให้เศษส่วน จำนวนใหม่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ ของ 10 100 หรือ 1000 สามารถ เขียนในรูปทศนิยมได้ โดยนำจำนวน นับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เพื่อให้ได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 100 หรือ 1,000
0/2
การหาค่าประมาณ
0/1
การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
0/1
การคูณทศนิยมกับทศนิยม
0/1
การหารทศนิยม
0/1
ทศนิยมกับการวัด
0/1
ทศนิยม
About Lesson

การหารทศนิยม

การหารทศนิยม

             การหารทศนิยม เมื่อตัวหาร เป็นจำนวนเต็ม เราสามารถนำไปหารได้ทันที

             ในกรณี ตัวหารเป็นทศนิยม เราต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มก่อน ทำได้  2 วิธี คือ

            –     การคูณ ด้วย จำนวนเต็ม  10 ,100 ,1000 … ทั้งเศษและส่วน หรือ

            –     ใช้การเลื่อนจุดทศนิยมทั้งเศษและส่วน 

 
 

การหารทศนิยม    

เราสามารถทำการหารทศนิยมโดย มีหลักดังนี้

 – การหาร  กรณี ที่ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

    เราสามารถหารได้ตามปรกติ เมื่อผ่านจุดทศนิยมให้ใส่จุดทศนิยมที่ คำตอบ  

    คำตอบที่ได้มีจำนวนทศนิยมเท่าเดิม

 
 

  ตัวอย่าง   ทำการหาร ต่อไปนี้

                             การหารทศนิยม  

  วิธีทำ

       การหาร ด้วย  8 เป็นจำนวนเต็มเราสามารถหารได้ตามปรกติ   เมื่อผ่านจุดทศนิยมให้ใส่จุดทศนิยม และคำตอบที่ได้ มีจำนวนตำแหน่งของทศนิยม เท่าเดิม คือ  2 ตำแหน่ง   

                          ตัวอย่างการหารทศนิยม

        คำตอบ คือ   5.02

 
 
 

 – การหาร  กรณีที่ตัวหาร เป็นจำนวนทศนิยม 

   ตัวหารเมื่อเป็นทศนิยม ทำให้การหารดูไม่สะดวก

   ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือ เลื่อนจุดทศนิยมของตัวหารให้ เป็นจำนวนเต็ม  

 ดังตัวอย่าง   ทำการหาร ต่อไปนี้

                             การหารทศนิยม  

 วิธีทำ   

                             จากโจทย์ 2.5 เป็นทศนิยม

  ” ทำตัวหาร ที่เป็นทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มก่อน แล้วหารปรกติ “

                        เราจะทำให้ทศนิยมหมดไป เป็น 25 

                   โดย ต้องนำ  10 มาคูณ ทั้งตัวหารและตัวตั้ง

             

 

   ดังนั้น เราสามารถทำการหารได้ ทันที              

 ****   นอกจากนี้เรายังสามารถใช้วิธีเลื่อนจุดทศนิยม 

              การหารทศนิยม การเลื่อนทศนิยม

        เลือกวิธีตามชอบใจ ครับ ทำการหารได้ตามปรกติ

                          การตั้งหารทศนิยม

     คำตอบ คือ   1.5

 
 

 

 ตัวอย่าง   ทำการหาร ต่อไปนี้

                             การหารทศนิยม ชนิดตัวหารเป็นทศนิยม  

  วิธีทำ        

   จากโจทย์   0.45  เป็นทศนิยม

      ” ทำตัวหาร ที่เป็นทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มก่อน แล้วหารปรกติ “

                            เราจะทำให้ทศนิยมหมดไป เป็น 45 

                       โดย ต้องนำ  100 มาคูณ ทั้งตัวหารและตัวตั้ง

                การหารทศนิยม การเลื่อนทศนิยมโดยใช้การคูณ  

   ดังนั้น เราสามารถทำการหารได้ ทันที              

 ****   นอกจากนี้เรายังสามารถใช้วิธีเลื่อนจุดทศนิยม 

           การหารทศนิยม ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มโดยการเลื่อนจุดทศนิยม

          เลือกวิธีตามชอบใจ ครับ ทำการหารได้ตามปรกติ

                     การหารทศนิยม การตั้งหารทศนิยม
0% Complete