5.00
(1 Rating)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้บริโภค

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ผู้ผลิตมีบทบาทและหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้นำทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยการผลิตมาแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่า ทำให้เกิดสินค้า บริการขึ้นมา
2) เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตว่าจะผลิตสินค้าหรือบริการชนิดใด จะผลิตอย่างไรและจะนำสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นไปจำหน่ายให้กับใคร
3) เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
4 ) เป็นผู้ที่กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการ ซื้อขายสินค้าและบริการ

บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ 

          คือ ผู้ผลิตจะต้องมีคุณธรรมในการดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ โดยต้องมีความรับผิดชอบ หรือคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคพึงจะได้รับ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ดังนั้น ผู้ผลิตที่มีคุณภาพจึงต้องมีคุณธรรม ดังนี้

1) คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การผลิตสินค้าและบริการ ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้ผลิตสินค้าที่ทำจากไม้ ควรมีการปลูกป่าทดแทนไม้ที่นำไปใช้

2) มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ในการชั่ง ตวง วัด หรือ การกำหนดราคาสินค้า และการบริการ ผู้ผลิตต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่คิดเอาเปรียบผู้บริโภค

3) มีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค

4) มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เช่น ไม่โฆษณาสรรพคุณสินค้า และบริการที่เกินความเป็นจริง ไม่ปลอมสินค้า หรือไม่นำสินค้าที่หมดอายุมาจำหน่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้บริโภค

5) มีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก่อนจะผลิตสินค้าและบริการ ในแต่ละ ครั้ง ผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีการศึกษา สำรวจ วิจัย ความต้องการของผู้บริโภคก่อนเสมอ

6) มีทัศนคติที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้คุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ คือ ผู้ผลิตที่มีคุณธรรม ผลิตสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสินค้า และบริการที่ผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกันด้วย

ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

          การที่ผู้ผลิตผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค ดังนี้
1) ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี มีประโยชน์และเหมาะสมกับเงินที่ได้จ่ายไป
2) ทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในชีวิต และร่างกายเพราะบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ
3) ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือในสินค้าและบริการนั้นๆ จึงทำให้สินค้าและบริการชนิดนั้น ขายต่อไปได้อีกนาน ซึ่งมีผลทำให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าและบริการได้โดยไม่มีความเสี่ยง
4) ทำให้มีทรัพยากรในการผลิตต่อไปอย่างยั่งยืน
5) ช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

Show More

Course Content

บทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้บริโภค

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 1 Rating
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
ดีครับ