ประวัติดนตรีสากล

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

        ดนตรีตะวันตกมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน กินระยะเวลาเป็นพันปี ทำให้มีความหลากหลาย ทั้งแนวคิด วิถีชีวิต ของผู้ประพันธ์ นักดนตรี และผู้คนในแต่ละช่วงยุคสมัย และอิทธิพลของค่านิยมในแต่ละช่วงยุคสมัย ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีให้เกิดความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มีการพัฒนาจากของเดิมให้ดีขึ้น หรือแก้ไขไปในคนละทิศทางเลยก็มีเช่นกัน

What Will You Learn?

  • 1. ผู้เรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตก
  • 2. ผู้เรียนได้เห็นวิวัฒนาการของดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน
  • 3. ผู้เรียนได้รู้จักดนตรีหลายๆประเภท

Course Content

ประวัติดนตรีตะวันตก (Western Music History)
ประวัติดนตรีตะวันตก จะแบ่งออกเป็นแต่ละยุคสมัย ซึ่งวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีชีวิตของแต่ละยุค นั้นจะแตกต่างกันออกไป

แบบทดสอบ ประวัติดนตรีตะวันตก
ให้ทำแบบทดสอบ หลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาครบทั้งหมดแล้ว

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet