มาตราตัวสะกด

Categories: ป.4
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เก่ียวกับ การสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ซึ่งได้กำหนดเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรตามสถานศึกษม ประกอบด้วย บทเรียนและแบบฝึกทัษะ ซึ่งแบบฝึกทักษะได้จัดเรียงลำดับเน้ือหาจากง่ายไปหายาก มีรูปภาพประกอบ เพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนมีความสนใจที่จะทำแบบฝึกทักษะให้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทั้งยังเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย

What Will You Learn?

  • เสริมความรู้ และเสริมทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet