มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่กด คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฑ ฐ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำที่ตรงตามมาตราแม่กด

⇒ สาด จด ปัด เม็ด ขีด จอด

ตัวอย่างคำที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กด

⇒ ก๊าซ โกรธ รัตน์ โอกาส รถ ยศ ปรากฏ ครุฑ รัฐ กฎ ราช ประเภท วิวัฒน์ อำนาจ กระดาษ