มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราตัวสะกดแม่เกย คือ คำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมี เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำในมาตราแม่เกย

⇒ นาย คุย สวย ป่วย คล้าย เชย บ่อย ขยาย เปรย นารายณ์