มาตราตัวสะกด
About Lesson

มาตราก กา หรือ แม่ ก กา คือ คำหรือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด โดยอ่านออกเสียงเป็นสระ  เป็นหนึ่งในมาตราไทย แต่ ไม่ถือว่าเป็นมาตราตัวสะกด เนื่องจากไม่มีพยัญชนะต่อท้าย 

⇒ ตา หู ชา ลา กา ปลา เสือ ตู้ ประตู ฯลฯ