Course Content
หน่วยที่ 1 นักสืบมือใหม่
นักสืบที่ดีควรยึดหลัก 8 ร. รัก รอบรู้ ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รับผิดชอบ ไร้ร่องรอย เรื่องร่างกาย
0/3
วิชาสะเต็มศึกษา (STE@M Education) : CSI
About Lesson

สายสืบและนักสืบตามความเป็นจริงแล้วเป็นอาชีพที่มีความสุ่มเสี่ยงเนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หลายครั้งจำเป็นที่จะต้องละเมิด________________ (Privacy) ของบุคคลอื่นอยู่เสมอ เพราะข้อมูลส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นข้อมูลส่วนที่บุคคลเหล่านั้นไม่ต้องการให้ใครรู้ ดังนั้นเมื่อมีการไปเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วจึงจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับเพื่อไม่ให้สามารถตรวจสอบกลับมาที่สายสืบหรือนักสืบได้

ส่วนมากแล้วสายสืบหรือนักสืบจะใช้________________ (Cryptography) เพื่อใช้ในการรักษา ส่งข้อมูลและตีความข้อมูลเหล่านั้น ไม่ให้สามารถตรวจสอบกลับมาได้ ในการใช้งานวิทยาการของรหัสนั้นผู้ใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะทางด้านวิทยาการคำนวณ เนื่องจากทั้งตอนเข้ารหัสและการถอดรหัสนั้นจะต้องทำ____________________ ซึ่งวิทยาการของรหัสนั้นมีมาตั้งแต่สมัยของจูเลียส ซีซาร์ แห่งจักรพรรดิโรมัน ใช้ในทางการทหารเป็นหลัก ต่อมาเริ่มมีการแพร่หลายจนมีการใช้งานกันทั่วไป เช่น การเข้ารหัสแบบสะท้อน (Reflect Method) คือการเขียนตัวอักษร A จนถึง M อยู่บนบรรทัดเดียวกันบนกระดาษแผ่นหนึ่ง ใต้บรรทัดนั้นให้เขียนตัวอักษร N จนถึง Z ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันเช่นกัน จากนั้นเปลี่ยนตัวอักษรในข้อความให้เป็นตัวอักษรตรงข้ามระหว่างสองบรรทัดที่คุณเขียนออกมานั้น

0% Complete