Course Content
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ความหมายของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนเคารพกัน ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น และใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาและทำประโยชน์แก่สังคม
0/5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ถือเป็นแนวทางที่ทำให้เราปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ จะส่งผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวมการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย จะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เช่น การดูแลรักษาสาธารณประโยชน์ การเสียสละเพื่อส่วนรวม
0/1
วิชาสังคมศึกษา ม.2
About Lesson

สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่คนยอมรับ  และเชื่อมั่นหลักการทางการปกครองแบบประชาธิปไตย

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  มีความสำคัญต่อประเทศในทุกด้าน เช่น

ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง การเป็นพลเมืองดีจะทำให้สังคมเป็นไปอย่างสันติสุข และช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า

Exercise Files
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย.pdf
Size: 931.72 KB