Course Content
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ความหมายของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนเคารพกัน ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น และใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาและทำประโยชน์แก่สังคม
0/5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ถือเป็นแนวทางที่ทำให้เราปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ จะส่งผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวมการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย จะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เช่น การดูแลรักษาสาธารณประโยชน์ การเสียสละเพื่อส่วนรวม
0/1
วิชาสังคมศึกษา ม.2
About Lesson

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
          จะต้องเริ่มจากการสร้างสำนึกทางการเมืองให้พลเมืองสนใจ ติดตาม และมีส่วนร่วม มีรายละเอียดดังนี้
                    ครอบครัว ได้แก่
                              – ปฏิบัติต่อกันโดยใช้หลักการของเหตุผล
                              – ใช้หลักเสียงข้างมากในการตัดสินใจ
                              – ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของครอบครัว
                              – เสนอความเห็นและรับฟังความเห็นกัน
                              – รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
                              – มีความสามัคคี

                    โรงเรียน ได้แก่
                              – ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม
                              – แสดงความเห็นที่มีประโยชน์
                              – ยอมรับความเห็นของบุคคลอื่น
                              – ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อำนาจ
                              – ฝึกให้กล้าแสดงออก
                              – ยอมรับข้อตกลง

                    ชุมชน ได้แก่
                              – เข้าร่วม กิจกรรมของชุมชน
                              – เสนอความเห็นและรับฟังความเห็นกัน
                              – ร่วมกันปรึกษาหารือ
                              – เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย
                              – ติดตามข่าวสารของชุมชน