ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้

Categories: ป.6
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การปฏิบัติตามมรรยาทของศาสนิกชนที่ดีการเข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญของศาสนา

ตลอดจนการแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา จะทำให้เราปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม

Course Content

ศาสนสถานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อยู่ในศาสนสถาน

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด

มรรยาทของศาสนิกชน

การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อศาสนา

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet