แบบ ประเภทของสารและการจำแนกประเภท

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การจำแนกประเภทของสาร

การจำแนกสารออกเป็นหมวดหมู่ สามารถแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น

            #สถานะของสารเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

            1. แก๊ส เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สออกซิเจน เป็นต้น

            2. ของเหลว เช่น น้ำ น้ำเชื่อม เป็นต้น

            3. ของแข็ง เช่น โลหะ พลาสติก เป็นต้น

            #การนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

            1. สารที่นำไฟฟ้าได้

            2. สารที่ไม่นำไฟฟ้า

            #ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

            1. สารเนื้อเดียว

            2. สารเนื้อผสม

Show More

What Will You Learn?

  • ความหมายและการจำแนกสาร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet