Course Content
สุขศึกษา พ13101 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

ครอบครัวมีความแตกต่างกันตามพื้นฐานของแต่ละครอบครัว ดังนี้

ลักษณะของครอบครัว มีหลายรูปแบบ เช่น

  • ครอบครัวเดี่ยว (Single Family) คือ กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย ผู้ชายกับผู้หญิง
    อยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยา หรือพ่อกับแม่และลูก รวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่นคู่ชีวิตชายกับชาย คู่ชีวิตหญิงกับหญิง คู่ชีวิตชายกับกะเทยซึ่งอาจจะมีลูกติด หรือบุตรบุญธรรมอยู่ด้วย พ่อ แม่ ลูกในครอบครัวเดี่ยว
  • ครอบครัวขยาย (Extended Family) คือ กลุ่มคนหลายคนที่เป็นญาติพี่น้องใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และมีญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หลาน สมาชิกครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ด้วยก็มีพ่อ แม่ ลูกและญาติในครอบครัวขยาย
  • ครอบครัวพ่อแม่เดี่ยว (Single-parent Family) คือ กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูก หรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็ก รวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่นกะเทยกับลูกติด หรือลูกบุญธรรม ครอบครัวที่มีแม่เลี้ยงดูลูก
  • ครอบครัวข้ามรุ่น (Skipped-generation Family) คือ กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป
    ใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย หลานอยู่กับปู่ ย่า หรือตา ยาย เนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับญาติ หรือพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ หย่าร้าง หรือเสียชีวิตสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ด้วยก็มี
  • ครอบครัวที่มีปู่ ย่า หรือตา ยายเลี้ยงดูเด็ก