Course Content
สุขศึกษา พ13101 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

  เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ร่างกายของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัย ทำให้มีลักษณะรูปร่าง น้ำหนักและส่วนสูงแตกต่างกัน ดังนี้

  1. ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์

  • เมื่อเจริญเติบโตขึ้น คนเราจะมีลักษณะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไป ตามเพศและวัย ทำให้เกิดความแตกต่างกันเช่น เด็กจะตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่นอกจากเพศและวัยที่ทำให้มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันแล้วการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนเรามีลักษณะรูปร่าง แตกต่างกัน

  • น้ำหนัก มื่อทารกเจริญเติบโตขึ้น ร่างกายจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เพศชายจะมีน้ำหนักมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้การปฏิบัติตน ก็มีผลต่อน้ำหนักตัวเช่น คนที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือของหวานเป็นประจำ จะมีน้ำหนักตัวมากหรืออ้วน คนที่เบื่ออาหารรับประทานอาหารได้น้อยจะมีน้ำหนักตัวน้อยหรือผอม ซึ่งเราสามารถทราบน้ำหนักของตนเองได้โดยการชั่งน้ำหนัก

  •  ส่วนสูง  ร่างกายของเราจะสูงขึ้นตามวัยและเริ่มคงที่เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ ในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เพศชายจะมีส่วนสูงมากกว่าเพศหญิง ซึ่งนอกจากเพศและวัยแล้ว ส่วนสูงของพ่อแม่ก็มีผลต่อส่วนสูงของลูก เพราะหากพ่อแม่ตัวสูง ลูกก็มีโอกาสที่จะตัวสูง แต่สิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราตัวสูงขึ้นได้ คือ การออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ การรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ เช่น ไข่ นม ปลาตัวเล็ก ผักต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถทราบส่วนสูงของตนเองได้โดยการวัดส่วนสูง