Course Content
สุขศึกษา พ13101 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
About Lesson

การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด (อ่านว่า เบ็ด-ตะ-เหล็ด

เกม เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง นิยมเล่นกันเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดความสนุกสนาน เกมเบ็ดเตล็ด เป็นเกมที่มีกติกาการเล่นง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ส่วนใหญ่จะไม่ใช้อุปกรณ์ในการเล่นหรือใช้อุปกรณ์น้อย เกมเบ็ดเตล็ดที่เหมาะสมกับวัย มีดังนี้

เกมสลับที่ สลับกลุ่ม

วิธีเล่น

  • แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน (ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่ม)
    ผู้เล่นแต่ละกลุ่มยืนเป็นวงกลมห่างกันพอประมาณ
  • เลือกผู้เล่นหนึ่งคน คอยออกคำสั่ง “สลับที่” หรือ “สลับกลุ่ม” เมื่อได้ยินคำสั่ง “สลับกลุ่ม” ผู้เล่นในกลุ่มต้องวิ่งไปเข้ากลุ่มอื่น ผู้เล่นคนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง เช่น สั่งว่าสลับที่แต่วิ่งออกนอกกลุ่มต้องออกจากการเล่น กลุ่มที่เหลือผู้เล่นมากที่สุดเป็นกลุ่มชนะ