เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ว 14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

          ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

                    ว 4.2 ป.4/3      ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

  • นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ (K)

  • นักเรียนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลได้ (P)

  • นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการนำอินเทอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ (A)

  1. สาระสำคัญ

          อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันจำนวนมากและครอบคลุมไปทั่วโลก โดยเครือข่ายนี้จะเชื่อหากันภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้  การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ความรู้ต่าง ๆ จะต้องรู้จักประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล การอ้างอิง เมื่อสืบค้นข้อมูลและได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet