เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ว 13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 2

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

          ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

                    ว 4.2 ป.3/3      ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1.   อธิบายเกี่ยวกับความรู้บนอินเทอร์เน็ต (K)

  2.   ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ (P)

  3. เห็นความสำคัญของความรู้บนอินเทอร์เน็ต (A)

                    ว 4.2 ป.3/4      รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล (K)

2. รวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (P)

3. เห็นความสำคัญของข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล (A)

สาระสำคัญ

            นักเรียนเข้าใจว่า ในการดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้งานด้วย อาจนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย โดยการรวบรวมนั้นจะต้องกำหนดหัวข้อที่ต้องการพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้หรือสารสนเทศที่ได้ สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น นำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่า การทำเอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศ และการสร้างแผนภูมิรูปภาพ การทำงานต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นมีเครื่องมือช่วยมากมาย การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบรายงาน หรือการทำป้ายประกาศสามารถนำซอฟต์แวร์ประมวลคำมาใช้งานได้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ –  ออฟฟิศเวิร์ด (Microsoft Office Word) การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานที่ช่วยในการบันทึกข้อมูล คิดคำนวณ สร้างตาราง เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel) และการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอในการแสดงข้อมูลแบบต่าง ๆ สามารถนำเสนอในรูปแบบสไลด์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Office PowerPoint)

สาระการเรียนรู้

          4.1 ความรู้

          ในการดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ในการทำงานต่าง ๆ มักจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้งานด้วย อาจนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูล   เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย โดยการรวบรวมข้อมูลนั้นจะต้องกำหนดหัวข้อที่ต้องการพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกข้อมูลด้วย

Show More

Course Content

หน่วยที่ 3 อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 4 การรวบรวม การประมวลผล และการนำเสนอข้อมูล

หน่วยที่ 5 การใช้งานซอฟต์แวร์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet