ภาษาจีน ม.4
About Lesson

声母:พยัญชนะในภาษาจีน

หมายเหตุ

1. zh , ch , sh , r   ออกเสียงคล้ายกับออกเสียง “รือ”

2. j , q , x  ผสมกับสระที่ขึ้นต้นด้วย  i   10 ตัว

     i     ia      ie      iao      iu      in      ian      iang      ing      iong                 

     และสระที่ขึ้นต้นด้วย ü 4 ตัว เท่านั้น

     ü     üe     ün     üan

3. y เป็นได้ทั้ง “อ” และ “ย”
     y จะเป็น “อ” เมื่อ y + i = yi (อี)
     y จะเป็น “ย” เมื่อ y + สระอื่นๆที่ไม่ใช่ i เช่น y+a = ya (ยา) / y+ ao = yao (เยา)

4. w เป็นได้ทั้ง “อ” และ “ว”
     w จะเป็น “อ” เมื่อ w + u = wu (อู)
     w จะเป็น “ว” เมื่อ w + สระอื่นๆที่ไม่ใช่ u เช่น w + a= wa (วา) / w + o = wo (วอ)

0% Complete