ภาษาจีน ม.4
About Lesson

          ฝึกทักษะใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้  การฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน เพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ วลี ประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน   สามารถเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีน   สามารถเขียนตัวอักษร ตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนาในบทเรียนอย่างง่ายๆได้ เหมาะสมตามสถานการณ์   อ่านและแปลความหมายบทความภาษาจีนอย่างง่ายๆได้  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ   เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

         นักเรียนรู้และเข้าใจคำศัพท์ในบทเรียน  อ่านออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  สามารถเลือกใช้สำนวนในการสนทนาตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

         2. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และสำนวนต่างๆได้

         3. มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

         4. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 

0% Complete