ดนตรีไทย (ศ11101) การกำเนิดเสียง

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

คำอธิบายรายวิชา

ดนตรีไทย

รู้แหล่งกำเนิดของเสียงธรรมชาติ  เสียงมนุษย์  และเสียงดนตรี  ขับร้องและเคาะจังหวะ  การอ่านภาษา-ดนตรี  รู้ลักษณะทางโครงสร้างของเครื่องดนตรี  แสดงออกถึงการรับรู้เรื่องเสียง  การสร้างสรรค์ทางดนตรี  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยิน  รู้ความเป็นมา  วิวัฒนาการ   สนใจ  และเห็นคุณค่าดนตรีพื้นบ้าน  ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย  โดยมีการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  ด้าน

What Will You Learn?

  • ตัวชี้วัด
  • ศ2.1 ป.1/1 รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน
  • ศ2.1 ป.1/2 บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า-เร็วของจังหวะ

Course Content

หน่วยที่1
https://docs.google.com/file/d/1uCPfXXb8VsE7CBqGGjwGreaZ7nWMlB6S/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet