คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 1 ว 32293 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (เฉพาะแผนการเรียนศิลป์ภาษา-คณิต-เทคโนโลยี) ว32293  คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  100 ชั่วโมง จำนวน  2.5  หน่วยกิต          ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย                ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้สารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล งานกราฟิกและมัลติมีเดีย        โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย อย่างน้อยประเภทละ 1 โปรแกรม การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ       การแก้ไข การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้สี และการตกแต่งภาพ อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ […]

Chanon Jiraprayun

June 29, 2021