กฎหมายอาญา

Categories: ม.3
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน ที่เป็นข้อบังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคม ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฉะนั้นห้ามบุคคลใดกระทำผิดกฏหมายอาญาก็จะถูกลงโทษขั้นต่ำจนถึงขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อให้คนรู้สึกเกรงกลัว ดังนั้นนักเรียนจึงควรศึกษาหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

What Will You Learn?

  • อธิบายความหมาย ประเภท และลักษณะของกฏหมายอาญาได้
  • วิเคราะห์ลักษณะความผิด การรับโทษทางอาญาได้

Course Content

กฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายมหาชนซึ่งบัญญัติว่าการกระทำใดเป็นความผิด และได้กำหนดโทษที่จะลงแก่การกระทำนั้นด้วย ความผิดอาญานี้เป็นความผิดที่ถือว่ามีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น การทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ และความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด กรณีการพกพาอาวุธในที่ชุมชน กฎหมายอาญาเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายแพ่ง จะเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet