เนื้อหาของคอร์ส
คอมพิวเตอร์ กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง
0/19
มัลติมีเดีย 02
สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
0/10
Computer graphics and multimedia
เกี่ยวกับบทเรียน

ค่ามาตรฐานทั่วไปในการตั้งค่า ขนาดรูป บนเว็บ

Image attribute Specification Note
File type Only .jpg, .gif, or .png .pdf, .psd, and .doc files aren’t compatible. Internet Explorer can’t display .pngs as favicons.
File size

20 MB limit

Use images 500 KB or less to help your site load quickly.

Our Squarespace Scheduling image limit is 1.5 MB. For more Scheduling image requirements, go to Images in Squarespace Scheduling.

File name Only use letters, numbers, underscores, and hyphens. Accented letters, question marks, percent signs, and ampersands may not upload or could cause unexpected issues.
Image width 2500 pixels width is ideal in most cases.

You don’t need to resize your images if they’re wider than 2500px and meet our other specifications. Images less than 1500px wide may appear blurry.

We suggest different widths for site logos, browser icons, email campaigns, and animated .gifs.

Resolution 120 MP (megapixel) limit To find your image resolution, use this calculator or multiply the dimensions and divide by 1 million. For example, an image that’s 1500px x 1650px is 2.47 MP.
Color mode RGB (red, green, blue) CMYK color mode is only for printed materials and won’t appear correctly in most browsers. On Macs, this attribute may be called Color profile or Color space.
Color profile sRGB If images don’t look right on mobile devices, they may not have an sRGB color profile.
DPI and PPI n/a

You don’t need to be concerned about DPI and PPI because they only affect an image’s print quality, not its web display.

ขนาดสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ  เมื่ออัปโหลดรูปภาพ จะสร้างรูปภาพนั้นได้สูงสุดเจ็ดเวอร์ชัน โดยแต่ละเวอร์ชันของเว็บจะมีความกว้างต่างกัน ความสูงเปลี่ยนแปลงตามความกว้างเพื่อรักษารูปร่างของรูปภาพ การออกแบบที่ตอบสนองจะเลือกขนาดภาพที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามหน้าจอของผู้เยี่ยมชม ความกว้างที่เราสร้างคือ:

  • 100 pixels

  • 300 pixels

  • 500 pixels

  • 750 pixels

  • 1000 pixels

  • 1500 pixels

  • 2500 pixels