คอมพิวเตอร์ กราฟิก?

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง

Composition ( กิจกรรม )

สร้างแผ่นใส Composition ตัวช่วยในการถ่ายภาพ

อุปกรณ์

  • แผ่นใส
  • ปากกาเคมี
  • ไม้บรรทัด และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยในการสร้างความโค้ง